Vũ khúc: Duyên Quê - MN Họa Mi BMT - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng