Sơ lược đặc điểm, tình hình Trường MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

Sơ lược đặc điểm, tình hình Trường MN Họa Mi


1. Đặc điểm, tình hình:

Ø Tên trường: Trường Mầm Non Họa Mi.
Ø Địa điểm: 151 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột.
Ø Điện thoại: 0262.3953 530.
Ø Địa chỉ trang tin điện tử: mnhoamibmt@gmail.com
Ø Website: truonghoami.com
Ø Trường được thành lập vào ngày 01 tháng 12 năm 1998 – goàm 6 nhoùm lôùp
Ø Naêm 2001  tröôøng ñöôïc taêng leân thaønh 12 nhoùm lôùp
Ø Naêm 2007 phaùt trieån thaønh 20 nhoùp lôùp
Ø Ngaøy 18 thaùng 04 naêm 2007 Tröôøng ñöôïc coâng nhaän danh hieäu Tröôøng Maàm non ñaït chuaån Quoác gia giai ñoaïn I
Ø Năm 2015 Trường được công nhận kiểm định chất lượng cấp độ III
Ø Trường nằm tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, với tổng diện tích 9736m2, được đầu tư xây dựng kiên cố vào năm 1998.
Ø Qui mô hiện có: 983 cháu/ 20 nhóm lớp được phân chia theo 04 độ tuổi (24-36 tháng tuổi; 2-3 tuổi; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi). 100% trẻ được ăn bán trú tại trường.
Ø Đội ngũ: Tổng số CB-GV-CNV: 90. Trong đó: CBQL: 03; GV: 62; NV; 25
Ø Trình độ chuyên môn: đạt chuẩn 100%, trên chuẩn: 78%.
Ø Trường có Chi bộ Đảng với 03 đảng viên, Chi đoàn thanh niên có 27 đoàn viên, Công đoàn cơ sở với 52 CĐV, Chi hội khuyến học có 90 thành viên và Hội Cha mẹ học sinh của Nhà trường. Các tổ chức trong Nhà trường đã làm tốt các nhiệm vụ chức năng. Cơ sở vật chất của Nhà trường được thường xuyên đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang thoáng mát, có môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, có vườn rau sạch cung cấp đủ cho cô và trẻ.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao:

Thực hiện theo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non của Bộ GD&ĐT.