Bài Hát: Đèn cù MN Họa Mi - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng