Múa: Lời mẹ ru - MN Họa Mi 2018 - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng