QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI - Trường mầm non Hoạ Mi - Ban Mê Thuột

Nóng

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

      TRƯỜNG MN HỌA MI
BAN ĐẠI DIỆN CMHS
 

Số 04 /QC - BĐDCMHS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 09 năm 2018

           
                                                           
QUY CHẾ
LÀM VIỆC CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI
NĂM HỌC 2018 - 2019
 

- Căn cứ Điều lệ trường mầm non tại chương VII Điều 48 quy định về việc thành lập Ban Đại diện CMHS;
Căn cứ báo cáo số 37/BC-PGDĐT ngày 21/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019;
Căn cứ hướng dẫn số 2102/HD- SGDĐT - GDMN ngày 30/08/2018 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường MN Họa Mi;
- Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Họa Mi thống nhất, hướng dẫn tổ chức thực hiện Qui chế làm việc của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:
Điều 1:  Nhiệm vụ- quyền hạn của Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
Lập kế hoạch tổ chức hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trường theo Nghị quyết hội nghị Ban đại diện CMHS nhà trường được quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các uỷ viên để thông qua cuộc họp toàn Ban đại diên cha mẹ học sinh trường.
Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.
Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
Làm việc với hiệu trưởng định kỳ 3 tháng 1 lần về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục, dạy học, phối hợp với tổ chức hoạt động giáo dục học sinh, vận động học sinh bỏ học quay trở lại lớp tiếp tục đi học. Quản lý kinh phí hoạt động của hội.
Điều 2:  Nhiệm vụ - quyền hạn của các phó trưởng ban
Các Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh là người giúp việc cho Trưởng ban. Thay mặt trưởng ban phụ trách một số mặt công tác được phân công, chủ trì tổ chức một số hoạt động theo sự phân công của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Thay mặt Trưởng ban để tham dự các cuộc họp do nhà trường tổ chức, khi được ủy quyền. Thường xuyên phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường để nắm bắt thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Kiểm tra các nội dung hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp theo định kỳ và khi được yêu cầu.
Dự kiến các nội dung hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh để đề xuất với nhà trường về thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Điều 3:  Nhiệm vụ - quyền hạn của các uỷ viên Ban
Các uỷ viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.
Tham gia sinh hoạt cùng ban đại diện các lớp và một số buổi sinh hoạt của lớp, của trường để nắm bắt thông tin và đề xuất nội dung, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục.
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường triệu tập.
Điều 4:  Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đầu năm học giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh để cha mẹ học sinh cử Ban đại diện học sinh lớp với số thành viên theo quy định.
Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh trường do Ban đại diện học sinh trường quyết định.
Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo chương trình hoạt động cả năm học và có thể họp bất thường khi có ít nhất 50% thành viên đề nghị hoặc do Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh quyết định.
Đầu năm học tổ chức Đại hội các Trưởng ban, Phó ban của tất cả các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh trường sau đó Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ban đại diện cha mẹ học sinh để Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cử Trưởng ban, Phó ban và các uỷ viên. Sau khi được cử Trưởng ban điều hành cuộc họp tất cả các Trưởng, Phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông qua chương trình hoạt động cả năm học.
     Điều 5: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:(Nếu có)
Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo quy định tại Điều 10 của đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo thông tư số: 55/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/11/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế được xây dựng trên cơ sở các nguồn thu và quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và các cơ quan thẩm quyền ban hành, cụ thể như sau:
1. Các nguồn thu
Nguồn kinh phí do CMHS đóng góp trên tinh thần tự nguyện được thông qua trong cuộc họp CMHS các lớp và Hội nghị Ban đại diện CMHS nhà trường đầu năm học.
Tiền, hiện vật  của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hổ trợ cho công tác Giáo dục (nếu có).
2. Các nguồn chi
2.1. Chi hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong nhà trường
Chi hỗ trợ các Hội thi cô và cháu, các ngày lễ, do nhà trường và các cấp tổ chức. Mức chi do nhà trường đề xuất và Ban đại diện cha mẹ học sinh xem xét quyết định.
Tặng nhà trường một hiện vật nhỏ về xây dựng cảnh quan khuôn viên trường lớp, trồng cây cảnh trong lớp học.
         2.2. Chi hỗ trợ khen thưởng học sinh
Trẻ tham gia các kỳ thi, hội thi đạt giải (tính từ cấp TP trở lên) mỗi lượt đạt giải thưởng từ 40.000 đồng/ trẻ; Cấp tỉnh: 100.000 đồng/ trẻ.        
Chi thưởng hổ trợ thêm cho học sinh đạt danh hiệu Bé ngoan xuất sắc cuối năm 50.000 đồng/ trẻ (bằng hiện vật).
      Điều 6:  Điều khoản thi hành
Qui chế có hiệu lực cùng năm học của nhà trường và được thông qua trong Hội nghị  Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và thông qua toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
Định kỳ hàng tháng, hàng kỳ có sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế trong toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
Các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm tổ chức thi hành nghiêm túc bản quy chế nói trên một cách đầy đủ và tự giác, tích cực./. Nơi Nhận:
  - BGH nhà trường (p/h);
 - Ban đại diện CMHS (t/h);
 - Lưu Ban đại diện CMHS.


   TM. BĐDCM HỌC SINH
     TRƯỞNG BAN                         Bùi Quang Hòa